Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

SkillLab

www.skilllab.io
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Skilllab biedt publieke en private intermediairs op de arbeidsmarkt en loopbaanadviseurs, technologie die een eerlijkere arbeidsmarkt creëert door de universele taal van skills.
Omschrijving aanbieder langer:
Op basis van een skills taxonomie geeft SkillLab mensen inzicht in hun eigen opgebouwde skills uit werk, opleidingen en andere ervaringen zoals hobby’s en levenservaring.  In het skills interview wordt gebruik gemaakt van de skills taxonomie en kunstmatige intelligentie om het skills interview per persoon vorm te geven. Het skills-inzicht wordt gebruikt om een persoonlijk skills CV maken. Dit werkt nu op basis van ESCO in 29 talen. In de toekomst kan ook CompetentNL als taxonomie gebruikt worden. Zo kan er een skills assessment worden afgenomen in de ene taal en een skills CV worden geleverd in een andere taal, bijvoorbeeld die van een gastland. Zo wil Skilllab het mogelijk maken dat mensen makkelijker hun plek in de arbeidsmarkt vinden. Waar dat ook is.
Soort aanbieder:
Technologie aanbieder.
Contactpersoon:
Ludger Weller
Partner
info@skilllab.io
Over de doelgroep 
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, vooruitgang onderwijs, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement.
Voor wie:
Individueel en organisaties, arbeidsmarktbemiddelaars en loopbaanadviseurs
werkzaam en niet werkzaam.
Status:
Reguliere arbeidsmarkt en indicatie (vooral statushouders).
Doordat het skills assessment beschikbaar is in 29 talen kunnen vluchtelingen en migranten hun taal kiezen. Op basis van de skills taxonomie en de antwoorden van de gebruiker, creert het AI model voor ieder persoon een eigen interview / vragenlijst.
Sector:
Alle sectoren.
Regio:
Landelijk en internationaal.
Rol werkgevers:
Voor werkgevers is er een portal waarin zij vacature teksten kunnen voorzien van Skills uit de taxonomie. Een soortgelijke portal is er ook voor aanbieders van opeldingen.
Er is ook een rol voor opleiders, die kunnen hun opleidingen voorzien van de skills uit de taxonomie.
Rol sectoren:
In het bouwen van een taxonomie worden sectoren wel betrokken. Zie CompetentNL bijvoorbeeld. Een goede taxonomie heeft de sectoren vooraf betrokken. In het skills interview systeem wordt die kennis van de sectoren dan gebruikt
Rol individu:
Leveren Skills profiel aan werkgevers, matching.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
Skills profiel
Doel van het paspoort:
Mensen helpen inzicht te krijgen in hun opgebouwde skills en ze te verbinden met banen en opleidingen, op basis van dit met AI en een skills taxonomie opgebouwde skills-CV.
Kerndoel:
Bewustwording, objectivering, matching.
Doelstelling in termen
zie hieronder
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren.
Categorie 2:
Re-integratie of zijinstroom.
Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten.
Categorie 4:
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep.
Omschrijving paspoort langer:
Skills assessment met AI-aangedreven skills profiel. Er zijn twee delen. Een app met skills profiel voor de eindgebruiker en een portal om loopbaanadviseurs/intermediairs te helpen om kandidaten te begeleiding (skills based career guidance).
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Mobielvriendelijke app met skills assessment en skillsprofiel in 29 talen (mobile first).
Online portal voor loopbaanadviseurs/intermediairs.
Rol AI:
AI wordt gebruikt voor genereren skills profiel vanuit skills taxonomie.
Documentatie software:
De software is gedocumenteerd, IP berust bij SkillLab.
Software fase (SDLC):
Continu proces van eindgebruikers feedback en verbeteren software.
Evolutie fase:
Onbekend.
Directe link naar het paspoort:
https://skilllab.io/en-us/solutions
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Skills assessment op basis van eerdere banen, opleidingen en ervaring elders, dit ook in 29 talen.
Output skills profiel, beschikbaar in 29 talen.
Skills portal voor jobcoaches voor advies aan werkzoekende  op basis van skills.
Werkgevers kunnen anonieme skills profielen zien voor werving en selectie (inclusief).
Matching voor werkzoekenden, geanonimiseerde skillsprofielen voor werkgevers.
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Portal voor training- en opleidingburaus om hun trainingen te koppelen aan de skills in een taxonomie
Voorbereiding/identificatie en assessment. Door middel van AI volgt skills profiel. Kandidaat werkt digitaal een vragenlijst af. Die vragenlijst wordt mbv AI aangepast op basis van antwoorden kandidaat. Ook vragen over sectoren.
Documentatie. Uitkomsten vragenlijst naar job coach en als skills CV naar kandidaat. Kandidaat kan Skills CV direct versturen ook.
Follow up.
Gesprek job coach op basis van Skills CV.
Methoden:
Zelfrapportage (vragenlijst)
Self assessments, géén psychometrische test of vaardighedentest.
Standaardisatie
Gebruikt land specifieke taxonomieën.
Gebruik Skills taal:
Voor Europa ESCO. Voor USA O*Net.
Voor NL nu ook ESCO, gaat naar CompetentNL.
ASOC Midden Oosten.
Gebruik open standaarden:
Ja gebruik van taxonomien: ESCO, O*NET, Arabische Taxonomie, BIS, pilot met CompetentNL.
Broncode software:
Gesloten (geen open source) geen IP geregistreerd.
Overbruggen contexten:
Gebruik internationale skillstalen voor overbruggen contexten.
Graadmeter: Onbekend.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijke en objectieve informatie, rijke en gedetailleerde informatie.
Het is een self assessment dat leidt tot een skill-CV. Dat is subjectief. Nu maakt iemand ook zelf zijn/haar CV. We zien dat kandidaten eerst geen idee hebben van hun skills, en ook niet hoe die zich verhouden tot banen in de arbeidsmarkt. We zien zelfvertrouwen toenemen, en ook het aantal ‘job titles’ die ze overwegen neemt toe. Stap 1 is mensen inzicht geven in hun skills en in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Stap 2 is de werving en selectieprocedure waarin werkgevers de validatie willen zien van diploma’s en skills. Ik heb de indruk dat in de discussie rond het skills paspoort er vooral naar validatie wordt gekeken. In dat opzicht is SkillLab meer een skills wallet (meer van jezelf) dan een officieel paspoort, met skills validatie, dat meer de werkgever lijkt te bedienen.
Soorten skills:
Harde en zachte skills.
Aandacht voor informeel leren:
Ja, maar vooral impliciet
SkillLab verwacht dat er in de toekomst een systeem komt waarin een gebruiker tijdelijk recht kan geven een database met deelcertificaten/diploma’s te raadplegen. Dan is er ook een validatie van skills.
Aandacht voor EVC:
Ja, maar geen certificerende rol.
Voorwaarden
Kosten individu:
Gratis met voorwaarden (intermediairs betalen, eindgebruiker niet).
Kosten Organisatie:
Kosten liggen bij de intermediair.
Privacy en rechten:
ISO 27001 gecertificeerd. Werken volgens Europese AVG richtlijnen.

Onderdeel van de AVG is het recht om vergeten te mogen worden (artikel 17). Daarom is bij SkillLab de eindgebruiker in control van zijn/haar data, en kan altijd alles wissen.
Eigendom van het paspoort:
Eigendom ligt bij de eindgebruiker. Die kan altijd alles wissen.
Monitoring of evaluatie:
Door loopbaanadviseurs en intermediairs via dataportalen.
Monitoring Skills Paspoort op gebruikersvriendelijkheid van de interface.
Op dit moment doet HvA een onderzoek in het kader van het integraal Skillspaspoort Daarnaast is de World Bank een onderzoek gestart op basis van 12.000 gebruikers van SkillLab, uitkomsten verwacht 2e helft van 2024
SkillLab houdt in overleg met de opdrachtgevers gebruikers onderzoeken, om zo de applicatie verder te verbeteren. Daarnaast worden voor de intermediairs data-portalen ingericht waarin verdere monitoring plaat vindt.
Kritische succesvoorwaarden:
Gebruiksvriendelijke interface voor eindgebruiker.
De voorkant van de app is bepalend. Snappen mensen het en kunnen ze er makkelijk doorheen.
Begeleiding door professionals:
Loopbaanadviseurs en intermediairs. In de app zit ook een link naar een hulpwebsite om contact te leggen.
Draagvlak:
Actief in meer dan 30 landen. Vooral projecten met werkzoekenden. NGO’s en publieke diensten veel draagvlak
SkillLab werkt onder andere met de ILO in Genève, GIZ in Duitsland en daarnaast vele hulp organisaties (NGO’s) zoals Addeco Foundation, de Norwegian Refugee Councel, Caritas, HIAS e.d. in vele landen in projecten met werkzoekenden. Tot nu is het bedrijfsleven juist nog wat terughoudend, alhoewel IBM wereldwijd nu op skills selecteert en niet meer op diploma’s.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 16-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over SkillLab neemt u contact op metSkillLab via www.skilllab.io en/of de hierboven genoemde contactpersoon.