Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Volandis

www.volandis.nl
Omschrijving aanbieder in één regel:
Volandis. Bewust werken wérkt!
Omschrijving aanbieder langer:
Kennis- en adviescentrum gericht op duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. Volandis bouwt aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector, waar mensen veilig werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruit kijken. De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. We willen als organisatie een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. We richten ons op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. Wij dagen jou uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Volandis is een non-profit organisatie en het resultaat van het cao-akkoord Bouw & Infra van 13 juni 2015. Duurzame inzetbaarheid is een thema. Sociale partners willen een integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt en onderwijs
Contactpersoon: Claudia Klarenbeek, Specialist DSP en Skills Based Ontwikkelen c.klarenbeek@volandis.nl
Over de doelgroep 
Type dienstverlening:
Persoonlijke ontwikkeling
Vooruitgang onderwijs
Integratie arbeidsmarkt
Talentmanagement

Toelichting:
De deelnemer staat altijd centraal, samen met de werkgever en opleider.
Type doelgroep (individueel of organisatie; werkzaam of niet-werkzaam):
Individu én organisatie
Werkzaam én niet-werkzaam (zij-instromers)

Toelichting:
Digitaal Skills Paspoort (DSP) voor Vakmensen (DSP) is er óók voor leermeesters, HR, opleiders en studenten. Dus voor iedereen waardoor opleiders en leermeesters  via DSP zicht houden op ontwikkeling en leermeesters kunnen studenten en werkenden helpen met de volgende stap en het nemen van je eigen regie.
Status (regulier of óók specifieke doelgroepen:
Reguliere arbeidsmarkt heeft focus. Ook bezig met indicatie via SROI (Social Return on Investement), zij-instroom en studenten
Sector:
Bouw- en infrasector heeft focus. DSP wordt wel sector overstijgend opgezet binnen de techniek en gebouwde omgeving. Nu vooral technieksectoren, en via het lectoraat van de HAN een link naar zorgsector.
Regio:
Landelijk, met Europese en wereldwijde ambitie ten behoeve van instroom vakmensen
Rol werkgevers:
Begeleiden en faciliteren, ontwikkeling valideren in dialoog. Laten zien wat nodig is om de volgende stap te zetten: vanuit wat kan ik, wat wil en wat heb ik nodig.
Rol sectoren:
Sector Bouw & Infra brengt functies in kaart, stimuleert ontwikkeling en borgt standaarden (financieel en draagvlak)
Rol individu:
Primaire actor. Vult DSP in (eventueel met begeleiding), houdt DSP bij, waardoor de Skills in beeld komt waardoor men makkelijk de stap kan zetten naar het vraagt feedback of een ontwikkelstap kan zetten. Ziet daardoor gemakkkelijk en altijd en overal wat hij/zij kan, wil en acteert op wat nodig is.
Over het skillsplatform (skills paspoort) 
Naam:
Digitaal Skills Paspoort (DSP) voor Vakmensen
Procesbeschrijving:
DSP is een eenvoudige online tool waarmee je als werknemer (met of zonder diploma) gedurende je loopbaan je vaardigheden (Skills), taken in de context op macro- en microniveau vastlegt en onderbouwt met bewijs. Aan de hand van de Roadmap ((open) Badges) wordt duidelijk wat iemand kan en kan je samen met je leidinggevende of opleider uitstippelen (route) wat je wil en wordt duidelijk wat je daarvoor nodig hebt. Met je Roadmap kan je samen bepalen hoe je die vorm zou kunnen geven. Voor de opleider is dan ook duidelijk hoe men dit kan aanbieden in het formeel leren (leerofferte) of dat men samen met de werkgever/ leidinggevende hoe men dit binnen het informeel leren kan ontwikkelen.
Kerndoelen (bewustwording, objectivering, validering, matching):
Bewustwording (wat kan ik en wat wil ik)
Objectivering (klopt het en wat vinden anderen)
Validering (in dialoog met leidinggevende en/of opleider)
Matching (past een baan bij me)
Doelen platform (vier categorieën):
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort:
DSP bouwt een ePortfolio van kennis en vaardigheden op, gericht op de bouw- en infrasector met een verbieding tussen arbeidsmarkt, functiehuis, standaard en de link naar de opleiding. Waarbij de onderbouwing van de alle bronnen met elkaar beschreven is, waardoor het voor iedereen duidelijk wat de inhoud is en dat een examencommissie weet hoe de bewijzen getoetst zijn en er een betrouwbare verantwoording is. De sector wil dat iedereen gezond en met plezier zijn pensioen haalt. Dat is een forse uitdaging. De sector heeft de overtuiging dat een skillsgerichte arbeidsmarkt helpt dat doel te bereiken en kiest daarom voor het DSP. Het DSP helpt zwart op wit te krijgen wat iemands vakmanschap is, zodat vakmensenkrachten en hun werkgevers kunnen zien wat er in huis is en er samen vooruit kan worden gekeken.
Ontwerp en vorm:
Webapplicatie. Online omgeving. Ook op mobiel te gebruiken. Géén app.
Rol AI:
Speelt een rol bij het ontwikkelen van de Roadmap en ondersteunt HR bij het omzetten van een vacaturetekst in taken. Het koppelen van bewijzen aan de Road en het kunnen verifiëren van badges.
Documentatie software:
Software leverancier Paragin/Remindo bouwt en beheert software en code.
IP ligt bij Paragin/Remindo.
Software is overdraagbaar.
Software fase (welke fase van software ontwikkeling zit skillsplatform – SDLC):
Doorontwikkelen en in de toekomst onderhoud aan de arbeidsmarkt informatie zodat een goede vertaling gemaakt kan worden naar erkenning en waardering (eventueel opleidingsstructuur).
Evolutie fase:
Verkenningen samenwerkingen met de sectoren Techniek, gebouwde omgeving en ook zorg.
Directe link naar het paspoort:
https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/digitaal-skills-paspoort
Over het paspoort inhoudelijk 
Hoofdonderdelen:
Kennis, vaardigheden, persoonlijke ervaringen, bewijslast (foto’s, tekst etc.)
 
Toelichting:
DSP geeft ontwikkeling skills weer in grafiek met drie cirkels die per skill meer of minder wordt dit gevul. Een cirkel gaat over eigen oordeel (eigen inschatting). Een De tweede cirkel met het oordeel van een leidinggevende. Een en de derde cirkel die gevuld wordt naargelang er formeel (hard) bewijs is vanuit een erkend leerbedrijf of opleider.
Proces van het paspoort / fasen:
Voorbereiding, identificatie (aanmaken eigen DSP, inlog)
Documentatie vragenlijsten (werknemer vult zelf in, eventueel met begeleiding door de DSP-begeleider), eerst zelfassessment aan de hand van de functieomschrijving
Validering en certificering gebeurt in de omgeving door bewijslasten toe te voegen en eventueel de laten beoordelen door leidinggevende of erkend opleider/EVC adviseur)
Follow-up (suggesties voor doorontwikkeling) in de omgeving zelf en door DSP-adviseur.
Methoden (zelfrapportage, psychometrische tests, data-import):
Zelfrapportage.
Data rechtstreeks uit profielen gehaald (functiehuis) of op microniveau gelinkt aan de standaard of andere eisen vanuit de sector of branche.

Toelichting:
Bewijslast door gebruiker zelf aangeleverd, validatie door werkgever of opleider.
Vergelijking met functieomschrijvingen (nu en doel)
Standaardisatie:
zie onder
Skills taal:
SHL competentietaal Kwalificatiestructuur (KD’s).
Deelnemer Pilots CompetentNL 2023
Open standaarden:
Landelijke sectorstandaarden, geen open standaarden vermeld
Nog geen aansluiting met Decentralized Identity, Verifiable Credentials, Europese Digitale Identiteit EIDOS 2.0) o.i.d.
Broncode software:
Deels open. Algoritmes voor ‘in beweging krijgen’ skills in paspooort zijn gesloten.
Broncodes zijn wel overdraagbaar.
Overbruggen contexten:
SHL competentietaal en kwalificatiestructuur zijn per definitie sectoroverstijgend voor het MBO
Graadmeter/beroepsstandaarden:
Kwalificatiestructuur Mbo,
Landelijke Beroepsstandaarden en sectorstandaarden
Beroepscompetentieprofielen (BCP’s).
Functieomschrijving uit het functiehuis Bouw & Infra
Informatie:
Combinatie van subjectieve informatie die wordt gevalideerd (geobjectiveerd) door derden in de DSP omgeving en harde bewijzen voor skills (diploma’s etc.)
Soorten skills:
Harde, beroepsgerelateerde skills, ook zachte vaardigheden
Aandacht voor informeel leren:
Ja, door combinatie arbeidsmarkt en functieomschrijving uit het functiehuis
Aandacht voor EVC:
Ja, verantwoordingsdocument (vertaalslag kwalificatiedossier naar wat werknemer moet laten zien en beoordeling assessor) is verwerkt in de ‘Roadmaps’ binnen het DSP. Dat gebeurt per profiel/functie.
Randvoorwaarden (kosten, privacy, monitoring/evaluatie, begeleiding, succesfactoren) 
Kosten individu:
Voor de periode tot 2026 is het gebruik van DSP kostenloos. Gedurende deze testfase wordt het gebruik van DSP bínnen de sector bouw & Infra door de sector zelf bekostigd. Daarna zal de sector een uitspraak doen over de bekostiging of een tegemoetkoming.
Kosten Organisatie(s):
Voor de periode tot 2026 ie het gebruik van DSP ook voor organisaties kostenloos. Gedurende de testfase wordt het gebruik van DSP bínnen de sector bouw & Infra door de sector zelf bekostigd. Daarna zal de sector een uitspraak doen over de bekostiging of een tegemoetkoming.
Privacy en rechten:
Versleutelde decentrale opslag van de data.
Zowel Volandis als Paragin Remindo zijn ISO 27001 gecertificeerd.
Eigendom van het paspoort:
Werknemer is en blijft eigenaar van zijn/haar eigen DSP en de werknemer bepaalt wie mee mag kijken.
Monitoring of evaluatie:
Enig praktijkgericht onderzoek naar gebruik en effect DSP. Indicaties voor effectiviteit. Zie https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/digitaal-skills-paspoort/dsp-onderzoek/onderzoeksresultaten
Kritische succesvoorwaarden:
Betrokkenheid van werkgever/HR (steun).
Actieve rol opleider/leerbedrijf bij valideren skills.
Groepsproces (collega’s).
Begeleiding door professionals (ja/nee, hoe?):
Ja. Begeleiding door DSP-begeleider (getrainde collega in eigen organisatie), DSP-adviseur (iemand van buiten de eigen organisatie voor hulp bij erkenning, waardering, scholing en loopbaan)
Draagvlak
Sociale partners in de sector Bouw en Infra staan erachter en ondersteunen het initiatief. Die steun is ook cruciaal.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 1-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over Volandis neemt u contact op met Volandis via www.volandis.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.