Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Skills-Connect

Naam:
Skills-Connect | Cities of Learning
Website:
www.citiesoflearning.net
Omschrijving kort:
Een wereldwijd verbonden leernetwerk op basis van de uniforme open standaard voor skills waardering om ervaringen en vaardigheden voor Iedereen zichtbaar en waardeerbaar te maken door het gebruik van micro-learning ofwel kleine leermomenten in open badges als onderdeel van een persoonlijke SkillsPas portfolio.
Omschrijving lang:
Skills-Connect en Cities of Learning werken samen om leren voor iedereen beter toegankelijk te maken en ook vast te leggen. In Cities of Learning wordt samengewerkt met organisaties uit meer dan 45 steden in Europa en wereldwijd. “Cities of Learning”, kan de ondersteunende basis zijn voor “de lerende stad”. In het aanbod van activiteiten worden skills op een consistente en uniforme manier zichtbaar gemaakt en na waardering door de organisatie toegekend aan een de deelnemer in een persoonlijke badgewallet die voor iedereen gratis beschikbaar is. Deze wallet is volgens de internationale open standaard voor skills waardering en voldoet aan de privacywetgeving. Deze vorm van blended learning kan worden toegepast in elke denkbare context en voor iedere organisatie.

Op dit moment ligt de focus vooral op het overbruggen van de kloof tussen non-formeel waarderen en formeel valideren van vaardigheden. De non formele waardering wordt op basis van dialogische validatie getoetst volgens de formele referentiekaders en geldende skills frameworks. Deze kaders worden via een API geïntegreerd in het platform. Hierdoor ontstaat een kwalitatieve waardering van vaardigheden die voor validatie aan een validerende onderwijsinstelling kan worden aangeboden. Dat creëert en meerwaarde zowel voor de individuele lerende als voor de organisatie en is tevens een basis voor kwalitatieve persoonlijke ontwikkeling en de weg naar werk en/of onderwijs in een Leven Lang Ontwikkelen.
Soort:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarktInformatie- en begeleidingsdiensten onderwijsPubliek, privaat, PPS

Toelichting:
Skills-Connect en Cities of Learning werken nauw samen met zowel arbeidsmarkt gerelateerde aanbieders als onderwijs gerelateerde aanbieders, waaronder verschillende arbeidsregio’s, bedrijfsorganisaties en instellingen voor zowel non-formeel als formeel onderwijs. Elke relevante organisatie heeft de mogelijkheid om het open learning- en badging-systeem te implementeren als een ondersteunende en gepersonaliseerde tool binnen de eigen structuur. Hierdoor kunnen zij profiteren van de voordelen en flexibiliteit die dit systeem biedt, zowel binnen hun eigen organisatie als in samenwerking met andere partijen.
Contactpersoon:
Skills-Connect, Mark Vlak. Mark@skillsconnect.nl
Over de doelgroep
Type dienstverlening:
Persoonlijke ontwikkeling
Vooruitgang onderwijs
Integratie arbeidsmarkt
Talentmanagement  

Toelichting:
De doelgroep varieert afhankelijk van de specifieke organisaties en projecten waarin het wordt toegepast. De toepassing is relevant voor een breed publiek, met name daar waar het nodig is om vaardigheden te ontwikkelen, te (h)erkennen, te waarderen en vast te leggen in een persoonlijk skillsprofiel. Het waarderen gebeurt aan de hand van de gebruikelijke referentiekaders. Deze referentiekaders zijn of kunnen worden gekoppeld in de applicatie
Type doelgroep (individueel of organisatie; werkzaam of niet-werkzaam):
Individu én Organisatie
Werkzaam én niet-werkzaam  

Toelichting:
Het platform is geschikt voor iedereen, iedereen leert en ervaart en alle soorten organisaties kunnen dat onderschrijven en zichtbaar maken, zowel voor werkende als voor niet-werkende personen. Met name voor het vastleggen van bewijs en het waarderen van vaardigheden in de vorm van non-formele of ook formele waarderingen door het toekennen van mini-certificaten via de open badges standaard.

Diverse toepassingen hiervoor zijn onder andere in;
1. Jongerenprojecten: Het systeem kan worden gebruikt om vaardigheden en prestaties van jongeren vast te leggen en te erkennen, wat hun overgang naar de arbeidsmarkt of verder onderwijs kan vergemakkelijken.
2. Onderwijs: Docenten en studenten kunnen gebruikmaken van dit systeem om leerervaringen en vaardigheden vast te leggen en te valideren als onderdeel van het onderwijsproces.
3. Werkomgeving: Werknemers kunnen hun vaardigheden documenteren en valideren, wat hun loopbaanontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt kan bevorderen.
4. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Het systeem kan worden ingezet om de vaardigheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te registreren en te erkennen, waardoor hun kansen op werk worden vergroot.
5. Migranten: Het kan migranten helpen bij de erkenning van hun buitenlandse kwalificaties en bij hun integratie op de arbeidsmarkt.
6. Leer-werktrajecten: Het systeem is geschikt voor het vastleggen en valideren van vaardigheden die zijn opgedaan tijdens leer-werktrajecten.
7. Studentenactiviteiten: Studenten kunnen hun buitenschoolse activiteiten en leerervaringen vastleggen en waarderen als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling.
Status (regulier of óók specifieke doelgroepen):
Regulier en specifieke doelgroepen.

Toelichting:
Het platform is ondersteunend waarderingssysteem relevant voor zowel personen die actief zijn op de reguliere arbeidsmarkt als voor diegenen die zich in een indicatiepositie bevinden, zoals bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zij-instromers en heroriënteerders of migranten.
Sector:
Alle sectoren

Toelichting:
Het activiteitenplatform als ondersteunend waarderingssysteem is apart of collectief toepasbaar in alle mogelijke sectoren en is niet beperkt tot een specifieke branche. Het is binnen de nieuwe skillsgerichte arbeidsmarkt vrijwel noodzakelijk dat iedereen zijn of haar leerervaringen en vaardigheden vast kan leggen en waarderen, of het nu is op het werk, voor de weg naar werk of onderwijs of ter ondersteuning van persoonlijke groei voor een leven lang ontwikkelen.
Regio:
Landelijk, regionaal en internationaal.

Toelichting:
Het activiteitenplatform kan als apart platform of zowel op landelijk niveau als op regionaal niveau worden ingezet als onderdeel van een integrale eco-structuur door de onderlinge verbindbaarheid. Dit is in alle gevallen afhankelijk van de behoeften van de betrokken organisaties en projecten. De platformen van Cities of Learning worden wereldwijd gebruikt en zijn in vrijwel alle talen vertaald en inzetbaar voor onderlinge verbinding.
Rol werkgevers:
Werkgevers kunnen het platform inzetten voor vaardighedenherkenning, erkenning en matching binnen hun organisaties. Maar tevens voor procesmonitoring voor leer- en kwaliteitsdoeleinden, en toekomstige ESG-verplichtingen. Zij kunnen activiteiten zichtbaar maken voor deelnemers en deze op de juiste criteria inrichten, monitoren en waarderen op basis van de bijhorende skills aan de hand van de formele waarderingskaders en skills frameworks. Zij kunnen deelnemers onderschrijven in hun activiteiten en vaardigheden met een eigen certificaat in een open badge. Deze kan worden gerelateerd aan een formele badge door een verdergaande connectie met het formeel onderwijs.
Rol sectoren:
Geen
Rol individu:
Deelnemers of individuele gebruikers ontvangen een onderschrijving van vaardigheden in de vorm van een gewaardeerd mini certificaat als open badge voor in de persoonlijke SkillsPas badgewallet.
Hiermee creëert de lerende een gepersonaliseerd skills portfolio. Dit ondersteunt persoonlijke ontwikkeling, draagt bij aan onderwijsvoortgang, vergemakkelijkt integratie op de arbeidsmarkt en helpt talentmanagement. Gewaardeerde leerervaringen en vaardigheden kunnen volgens de geldende formele kwalificatiekaders en skillsframeworks ter validatie worden aangeboden aan het formeel onderwijs.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
Skillspas
Doel van het paspoort:
Het doel van een SkillsPas skillspaspoort is om iemands vaardigheden en kwalificaties op een gestandaardiseerde en overdraagbare manier vast te leggen en te presenteren.
Kerndoelen (bewustwording, objectivering, validering, matching):
Bewustwording (wat kan ik en wat wil ik)
Objectivering (klopt het en wat vinden anderen)
Validering (in dialoog met leidinggevende en/of opleider)
Matching (past een baan bij me).

Toelichting:
Allevier de kerndoelen worden gediend. Het kerndoel van “SkillsPas” is “waarderen en valideren”. SkillsPas dient als een instrument om de vaardigheden en kwalificaties van een individu zichtbaar en waardeerbaar te maken op een gestandaardiseerde manier zodat deze herkenbaar en met bewijs vast te leggen zijn voor validatie. Het draagt bij aan de bewustwording dat we onze skills goed in beeld moeten krijgen voor onze persoonlijke ontwikkeling en als basis voor de toekomst. Dan kunnen we via onze vaardigheden ook beter worden gematcht met specifieke behoeften voor onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat leidt tot beter inzicht en bewustwording en objectivering van iemands competenties.
Doelen platform/paspoort (4 categorieën):
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep  

Toelichting:
SkillsPas biedt de mogelijkheid om eigen ervaringen en vaardigheden op een gestructureerde manier te presenteren. Om eerder opgedane ervaringen te laten waarderen en om daarvoor de benodigde bewijzen toe te voegen. Tevens om deel te nemen aan gepersonaliseerde leerpaden om het niveau van specifieke vaardigheden beter in beeld te krijgen, te ontwikkelen en de voortgang te kunnen monitoren. SkillsPas helpen bij het verkorten van de benodigde onderwijs- of opleidingsperiode door eerder verworven vaardigheden en de individuele capaciteiten in kaart te brengen en te waarderen naar niveau. Het ondersteunt ook de individuele ontwikkeling met gepersonaliseerde leerpaden, waarbij de opleidingscriteria matchen met de formeel gebruikte referentiekaders en het waarderen volgens de dialogische waarderingsmethode. Voor het vinden en veiligstellen van een baan is SkillsPas waardevol om kandidaten te matchen met specifieke functievereisten. Het fungeert als bewijs van eerdere prestaties, vaardigheden en capaciteiten. Deze kunnen met assessments in beeld worden gebracht, waarbij bewijs aan het portfolio kan worden toegevoegd en waarbij de vaardigheden naar niveau kunnen worden gewaardeerd. Hieruit blijkt of een kandidaat aan de gewenste functievereisten voldoet. Bij het managen van personeel kan SkillsPas worden gebruikt om de professionele ontwikkeling binnen het bedrijf of beroep te ondersteunen. Het biedt inzicht in de vaardigheden en ervaring van medewerkers en kan helpen bij het identificeren van ontwikkelingskansen. Bijvoorbeeld in een leer werk traject, kunnen de werkprocessen en de daarbij benodigde skills in kaart worden gebracht en naar niveau worden getoetst voor waardering. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van de werkprocessen en het niveau van de werknemer Tevens wordt voor de werknemer de weg naar een diploma of certificaat beter mogelijk.
Omschrijving paspoort:
Skillspas is een gestandaardiseerd digitaal document waarmee individuen gestructureerd hun vaardigheden, kwalificaties en prestaties kunnen vastleggen en presenteren. Dit benadrukt objectieve en gestructureerde waardering en validatie van vaardigheden volgens internationale normen. Een Skillspas is gebaseerd op de internationale open badges standaard, waardoor ze naadloos uitwisselbaar zijn in aangesloten systemen. Een voorbeeld hiervan is de overdraagbaarheid van gewaardeerde open badges voor non-formeel leren naar gevalideerde Edubadges in formeel onderwijs. Een SkillsPas is waardevol voor onder andere:
• Individuen kunnen gestructureerd hun vaardigheden en ervaringen vastleggen om hun persoonlijke ontwikkeling te monitoren.
• Onderwijsinstellingen kunnen leerervaringen en vaardigheden van docenten en studenten vastleggen en valideren.
• Werkgevers kunnen de vaardigheden van werknemers documenteren en valideren, wat bijdraagt aan efficiënte kandidatenmatching.
• Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hun vaardigheden registreren en laten erkennen, wat hun kansen op werk vergroot.
• Migranten krijgen ondersteuning bij de erkenning van buitenlandse kwalificaties en integratie in de arbeidsmarkt.
• Leer-werktrajecten kunnen vaardigheden vastleggen en valideren.
Een Skillspas lost verschillende problemen op:
• Het structureert en waardeert vaardigheden op een betrouwbare wijze.
• Vaardigheden zijn gemakkelijk overdraagbaar tussen organisaties en landen.
• Individuen kunnen hun persoonlijke ontwikkeling volgen.
• Werkgevers kunnen efficiënt kandidaten matchen en kwalitatief processen monitoren.
• Onderwijsinnovatie wordt gestimuleerd.

De meerwaarde ligt in het gestructureerd vastleggen en presenteren van vaardigheden, wat leidt tot bewustwording, vertrouwen, efficiëntie, mobiliteit, verbeterde onderwijs- en arbeidsmarktprocessen, en verbeterde transparantie en objectiviteit. Dit Skillspas biedt een gemeenschappelijke taal voor vaardigheden en kwalificaties, wat leidt tot verbeterde transparantie, objectiviteit en efficiëntie in zowel onderwijs- als arbeidsmarktcontext.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Mobiele en webapplicatie/-platform.

Toelichting:
SkillsPas bestaat in principe uit twee onderdelen het eerste is het geformuleerde aanbod In de vorm van activiteiten op een gedeeld of individueel platform als Cities of Learning met een geïntegreerde web- badgewallet voor de gebruiker. Het tweede gedeelte is de mobiele badgewallet applicatie, het feitelijke mobiele SkillsPaspoort of SkillsPas dat via de diverse appstores beschikbaar is. De software voor de badgewallet Is volgens de internationale open badges standaard die voor Iedereen gratis verkrijgbaar en deelbaar is. Het ontwerp van de software voor het platform en de badge wallet is in handen van Badgecraft de ontwikkelorganisatie voor open badges in Litouwen.
Rol AI: Geen
Documentatie software:
Uitgebreid gedocumenteerd. Opvraagbaar.
Software fase (SDLC):
Onderhoud en doorontwikkeling.
Evolutie fase:
Het platform en de wallet blijven zich voortdurend ontwikkelen, met regelmatige toevoeging van nieuwe functies. Op verzoek kunnen nog experimentele ontwikkelingen voor organisaties of platformen worden geïntegreerd. Op het platform werken we momenteel aan de implementatie van een 360 graden beoordelingsmethode, waarmee de 20 meest gebruikte Europese vaardighedenkaders in kaart kunnen worden gebracht. Dit maakt deel uit van een Europees project voor de kwalitatieve waardering van vaardigheden. Een concreet voorbeeld is de ondersteuning van de ontwikkeling van microcredentials voor diverse universiteiten in Litouwen.
Daarnaast hebben we recent de optionele mogelijkheid toegevoegd om organisaties of activiteiten te onderschrijven met behulp van ‘endorsements’ en de optie om activiteiten direct te vertalen van de oorspronkelijke taal naar andere talen
De badge wallet is beschikbaar als onderdeel van zowel het online webplatform als in een aparte mobiele app, de Badgewallet-app. Deze wallet biedt meer dan alleen de functie voor het weergeven van een aanpasbaar portfolio. In de webapplicatie kun je specifieke portfolio’s samenstellen, die vervolgens in de wallet kunnen worden weergegeven. Binnen de wallet worden in een vervolgontwikkeling de volgende functies optioneel geïntegreerd:
• Geografische zichtbaarheid van activiteiten.
• Mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten via de mobiele app.
• Onderlinge communicatie met deelnemers van organisaties of activiteiten.
• Mogelijkheid tot onderschrijving van activiteiten met endorsements.
Directe link naar het paspoort:
https://global.cityoflearning.eu/
https://www.badgewallet.eu/en/
https://global.cityoflearning.eu/en/dashboard/16951/playlists
Over het paspoort inhoudelijk:
Hoofdonderdelen:
Afhankelijk van de deelnemende organisatie;

Voor de eerste basis als startsituatie:
1. Intake, profiel van de deelnemer
2. Self assessment, 5 persoonlijkheidstests
3. STARR evaluatie
4. Peer gesprek en evaluatie
5. Coachbeoordeling en samenvattend oordeel
6. Vervolgadvies en theory of change model

Voor aanvullende waarderingsmogelijkheden:
1. Leerlijn de basis op orde
2. Leerlijn 21e eeuwse vaardigheden
3. Leerlijn basisvaardigheden Lifecomp
4. Leerlijn ondernemende vaardigheden, Entrecomp
5. Leerlijn digitale vaardigheden, Digcomp
6. Leerlijn specifiek leer werktraject, op maat
7. Op maat leerlijn
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Inhoudelijk bestaat het paspoort uit een verzameling van toegekende open badges als bewijs van een opgedane ervaring en of specifieke skills, zodat er een integrale basis ontstaat.

Deze kan naar elke gewenste vorm van assessment of waarderingstraject worden aangepast, waardoor er een uniforme integrale methode ontstaat voor het verzamelen van gewaardeerde skills. De samenstelling hiervan is afhankelijk van de wensen van de organisator/ uitgever of voor de specifieke samenstelling van een portfolio door de eigenaar/ bezitter van de open badges.

Zelf assessment, star evaluatie, peer gesprek en peer evaluatie en samenvattend oordeel door begeleider leveren advies voor een juist vervolg. Waar formele waardering benodigd is, afhankelijk van de wensen en eisen kan dat door directe aansluiting bij validerende EVC-organisaties of formele onderwijsinstellingen.

Omdat de applicatie is verbonden met de API van het ESCO skills-framework en voorbereid is voor de aansluiting op de API van het SBB-kwalificatiedossier via Kennisnet, wordt al gebruik gemaakt van de formele waarderingskaders en skills-frameworks. Tevens als voorbereiding op de ontwikkeling en aansluiting op CompetentNL.
Methoden:
Zelfrapportage.
Psychometrische tests en assessments (op verzoek en via samenwerkingen)  

Toelichting:
Voor specifieke behoeften en voor assessments en of rapportages zijn er diverse samenwerkingen. Daarnaast bestaan samenwerkingen met gecertificeerde assessoren voor invulling van de diverse testmogelijkheden en waardering en formele validatie door EVC certificeerders of formeel onderwijs met als voorbeeld: Online Talent Manager, Libereaux en Albeda.
Standaardisatie:
Wereldwijde standaard open badges 2.0
Europese standaard ESCO skills-framework
SBB-kwalificatiedossier via Kennisnet
Gebruik Skills taal:
ESCO
SBB Kwalificatiedossiers (SHL competentietaal)
Expertise in huis op nog eens 20 Europese Skills talen
Gebruik open standaarden:
Open badges 2.0
Broncode software:
Gesloten. Geen open source.
Overbruggen contexten:
Gebruik ESCO, SBB en wereldwijde standaard open badges 2.0 worden contexten overbrugd
Graadmeter/beroepsstandaarden:
ESCO skills framework
Entrecomp, Digcomp, Lifecomp, Greencomp
SBB-kwalificatiedossier
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Selectieve informatie wordt betrouwbaar gemaakt door gebruik Open badge standard
Soorten skills:
Zowel harde als zachte vaardigheden.

Toelichting:
Er wordt nog een nadere onderverdeling gemaakt tussen: Transversale skills, Werkgerelateerde skills en Competenties en Capaciteiten
Aandacht voor informeel leren:
Ja.

Toelichting:
De basis van skills pas is gebaseerd op informeel en non formeel leren waarbij gebruik gemaakt wordt van de waarderingsmethoden voor anders waarderen binnen het formeel onderwijs. Hierdoor kunnen non formeel gewaardeerde vaardigheden herkenbaar ter validatie worden aangeboden aan formele onderwijsorganisaties (Albeda) en EVC certificeerder (Libereaux)
Aandacht voor EVC: Zie bovenstaand. Meerdere trajecten voor EVC erkenning zijn implementeerbaar
Voorwaarden
Kosten individu:
Basisgebruik van de badge wallet wereldwijd kosteloos
Basisgebruik als individuele gebruiker van het Cities of Learning platform is kosteloos voor het uitgeven en ontvangen van badges.
Kosten organisatie:
Implementeren SkillsPas open-recognition en badging system
o Basisopbouw start €3500
o Licentiekosten vanaf €550
o Advies en ondersteuning vanaf €85
o Persoonlijk op maat SkillsPortfolio vanaf €35 / gebruiker
o TMA of AMN assessment vanaf €395 / gebruiker
o Gepersonaliseerde leerpaden vanaf €150,- / gebruiker
Privacy en rechten:
Dataopslag en gebruik getoetst en akkoord volgens de GDPR wetgeving
Volledig AVG proof
– Eigenaarschap van de data ligt bij de deelnemer/ ontvanger van de open badge.
– Geen opslag van persoonlijke data.
– Mogelijkheid gebruik avatar.
– Centrale opslag tijdelijke deelname activiteit, zonder persoonsgegevens.
Eigendom van het paspoort:
Paspoort is altijd eigendom van de ontvanger/gebruiker. Data soevereiniteit.
Eigenaarschap en beheer door ontvanger/gebruiker badges.
Monitoring of evaluatie:
Geen wetenschappelijk onderzoek

Toelichting:
Monitoring of evaluatie vindt plaats door de uitgevende organisatie van SkillsPas. Terugkoppeling en evaluatie mogelijkheden kunnen worden gecoördineerd door Skills-Connect door middel van aansluiting bij de diverse samenwerkende organisatie binnen het skills netwerk als werkend ecosystem
Kritische succesvoorwaarden:
Bewustwording van de gebruiker en uitgevende organisatie voor de noodzakelijkheid van het zichtbaar maken en waarderen van skills voor een leven lang ontwikkelen.
Specifieke kritische succes voorwaarden
– Ontwikkelen van civiele waarde
– Gebruikersgemak voor organisatie en gebruiker
– Acceptatie door publieke en private organisaties
– Acceptatie door gebruiker
Begeleiding door professionals
Ja.

Toelichting:
Binnen het waarderingstraject voor skills voor opname in SkillsPas is er altijd sprake van een begeleider en deelnemer situatie, volgens het leermeester gezel principe. Voor instructie van coaches of Begeleiders voor het toepassen van de applicatie en waardering zijn interne trainingsmogelijkheden beschikbaar. Deze training kan online plaatsvinden en gaat altijd vooraf aan een specifiek traject. Hiervoor is tevens begeleidend materiaal beschikbaar.
Draagvlak:
Vanwege het internationale karakter van Cities of Learning en de open badges standaard is er relatief breed draagvlak daar waar de open badge standaard bekend is. Wereldwijd worden miljoenen open badges uitgegeven waardoor het concept steeds meer aan bekendheid wint, wat bijdraagt aan de civiele waarde en het draagvlak. Sinds enkele jaren wordt de techniek van open badges ook erkend en toegepast binnen het formeel onderwijs In de vorm van Edubadges, welke straks ook als mogelijke drager van microcredentials worden ingezet. Het gebruik van Edubadges wordt naast het gebruik op universiteit en HBO uitgebreid naar het MBO. Dan is de voorbereidende stap naar open badges en de aanpassing van waardering naar validatie een kleine stap richting de formele erkenningen vanuit het formeel onderwijs. Als de waardering en kwalitatieve invulling van de content van de open badges volgens uniforme standaarden mogelijk wacht zal dat bijdragen aan het draagvlak. De noodzaak voor aanpassingen in leren en het mogelijk maken van het waarderen van skills als basis voor een skills gerelateerde arbeidsmarkt dan is het maar een kleine stap naar acceptatie van het integraal skills paspoort waar SkillsPas een onderdeel van uitmaakt.
 
NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 1-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over Skills Connect, SkillsPas of Learning Cities neemt u contact op met Skills Connect via www.citiesoflearning.net en/of de hierboven genoemde contactpersoon.