Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Wallet79

  www.wallet79.com  
Omschrijving aanbieder in één regel:
Het vinden van werk en opleiding die het beste bij je passen
Omschrijving aanbieder langer:
Wallet79 is een matching platform dat gebruik maakt van de kwalificaties zoals gedefinieerd in het European Qualification Framework volgens de privacywetgeving. Het platform maakt gebruik van alle kwalificaties, waaronder financieel (activa), menselijk (kennis, vaardigheden, autonomie) en sociaal kapitaal (vertrouwen in relaties). Die kwalificaties worden waar mogelijk geverifieerd met behulp van digitale handtekeningen van onderwijsinstellingen en organisaties waar men heeft gewerkt. Afgezien van de kwalificaties worden er geen andere persoonsgegevens gebruikt in het matchingsproces. Op deze manier wordt fraude geminimaliseerd en wordt eventuele vooringenomenheid uitgesloten.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt en onderwijs
Publieke arbeidsbemiddelingsdiensten
Contactpersoon:
Steef Peters, oprichter. Steef.peters@wallet79.com
Over de doelgroep 
Type dienstverlening:
Persoonlijke ontwikkeling Vooruitgang onderwijs Integratie arbeidsmarkt

Toelichting:
Geen talentmanagement. Talentmanagement is geen onderdeel van de app maar onderdeel van aanbieder onderwijs. Alle data zijn echter in de App aanwezig conform ESCO. De wijze waarop die worden ingezet voor de eigen ontwikkeling is afhankelijk van eigen wens en mogelijkheden plus invulling door onderwijsinstelling.
Type doelgroep (individueel of organisatie; werkzaam of niet-werkzaam):
Individu én organisatie
Vooral niet-werkzaam (student, werklozen)
Status (regulier of óók specifieke doelgroepen:
Reguliere arbeidsmarkt heeft focus.
Sector:
Alle sectoren
Regio:
Landelijk
Rol werkgevers:
Door gecentraliseerde service komen tot concrete werk- en/of opleidingsaanbiedingen
Rol sectoren:
Geen specifieke rol
Rol individu:
Primaire actor voor gap meting en om kwalificaties te vinden
Over het skillsplatform (skills paspoort) 
Naam:
Portfolio  

Toelichting: Skills zijn onderdeel van het portfolio. Er is géén specifieke naam voor het ‘skills paspoort’. Wallet79 sluit als naam aan bij de gehele wallet opzet, zowel voor financieel kapitaal (PSD2), menselijk kapitaal én sociaal kapitaal.
Procesbeschrijving:
1. Onboarding en vastleggen persoonlijke gegevens (versleuteld in telefoon, decentraal);
2. Invullen portfolio o.a. door contact DUO, Open Badges, oude werkgevers en via “open banking” (voor opbouw financieel kapitaal portfolio).
3. Identificatie via email en wachtwoord (IDIN, DigiD via Signicat, wanneer gewenst).
4. Vacatures en opleidingen worden geplaatst in centraal platform en “gepusht” naar telefoon.
5. Telefoon rekent match uit.
6. Toont match op scherm.
7. Bij interesse stuurt app matching getal naar vacature eigenaar.
8. Vacature eigenaar kiest beste matches (geen persoonlijke gegevens) en nodigt uit voor gesprek.
Kerndoelen (bewustwording, objectivering, validering, matching):
Vooral bewustwording (wat kan ik en wat wil ik) en matching (past een baan of opleiding bij me)
Doelen platform (vier categorieën):
1. Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
2. Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
3. Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
4. N.v.t.
Omschrijving paspoort:
Wallet79 helpt gebruikers om een portfolio op te bouwen van kennis, vaardigheden, autonomie en netwerken. Dit portfolio komt in de eigen smartphone en wordt regelmatig bijgewerkt. Wallet79 maakt daarna steeds gebruik van dit portfolio en berekent de match met vacatures of opleidingsaanbiedingen. Deze matches geven gebruikers alle informatie die iemand nodig heeft. Wallet79 helpt daarnaast bij het selecteren van opleidingen die het beste bij iemand passen en voegt ook informatie toe aan kwalificaties. Het belangrijkste verschil van het Wallet79-platform ten opzichte van andere job- of opleidingsmatchingplatforms is dat kwalificaties volgens een vast waarderingsschema worden gebruikt in plaats van beschrijvingen. Het is dus onbevooroordeeld en werkt volledig volgens de privacywetgeving. Wallet79 zal geen persoonlijke informatie gebruiken in het matchingproces. Op die manier wordt elke mogelijke vorm van discriminatie ook vermeden.   Wallet79 geeft een portfolio op basis van financieel kapitaal, wat is je financiële status, menselijk kapitaal, kennis, skills, ervaring én sociaal kapitaal.
Ontwerp en vorm:
App op de smartphone.
Rol AI:
Wij gebruiken algoritmes voor het matchen, maar die zijn niet AI gebaseerd. AI wordt gebruikt wanneer er voor projecten een groep is samengesteld na de matching en er een optimalisatie van de groep qua kennis en skills moet plaatsvinden.
Documentatie software:
Software beschreven in het Engels. Beschrijving is beschikbaar en overdraagbaar.  
Software fase (welke fase van software ontwikkeling zit skillsplatform – SDLC):
Onderhoudsfase, testen en doorontwikkelen.
Evolutie fase:
In Cambodia wordt invoering voorbereid; in Nederland samenwerking met recruiter voor vaststellen eisen etc, dus nog in de verdere ontwikkeling.  
Directe link naar het paspoort:
Niet beschikbaar.
Over het paspoort inhoudelijk 
Hoofdonderdelen:
Opbouwen portfolio inclusief skillspaspoort; Ontvangen aanbiedingen voor jobs en opleidingen. Interesse tonen door bericht met score naar aanbieder te sturen (anoniem). Indien aanbieder score interessant vindt, vraag om persoonlijke gegevens om tot afspraak/contract te komen. Houder portfolio beslist of deze informatie gedeeld wordt; zo ja wordt een smart contract aangemaakt met condities. Hierna interview/gesprek plaatsvinden.
 
Proces van het paspoort / fasen:
Voorbereiding (onboarding en opbouwen portfolio, vastleggen persoonlijke gegevens versleuteld in smartphone),
Identificatie (via email, wachtwoord (IDIN en DigiD via Signicat), documentatie (via DUO, Open Badges, oud werkgevers en via ‘open banking’)
Validering en certificering (via DUO, Open Badges, oud werkgevers en via ‘open banking’)
Follow-up (vacatures en opleidingen vanuit centraal platform gematcht en gepusht naar smartphone, match uitgedrukt in matching-getal, bij interesse kan vacature-eigenaar kiezen uit kandidaten op basis van matchings-getal, niet op basis van persoonlijke gegevens).
Methoden (zelfrapportage, psychometrische tests, data-import):
Zelfrapportage (ervaring werkgevers)
Géén psychometrische testen
Data worden uit profielen van werkzoekenden en/of vacatures en/of opleidingen gehaald
Standaardisatie:
zie onder
Skills taal:
ESCO
Open standaarden:
Decentrale identificatie naast blockchain technologie met smart contracts en permissie sleutels om privacy te waarborgen, maar ook om gegevens beschikbaar te houden als bescherming van eigenaar portfolio.
DigiD, IDIN, via Signicat.
Broncode software:
Open Source
Overbruggen contexten:
Door gebruik ESCO kunnen contexten worden overbrugd.
Graadmeter/beroepsstandaarden:
Menselijk kapitaal via EQF/ESCO
Financieel kapitaal waarde bepaling conform de account informatie van de financiële instelling
Sociaal kapitaal waarde bepaling via Trust & Distance op basis van de Sociaal Netwerk Analyse theorie.
Informatie:
Gebruik van kwalificaties voor objectieve en betrouwbare informatie voor matches, minimale subjectieve en persoonlijke informatie
Soorten skills:
Harde en zachte vaardigheden
Aandacht voor informeel leren:
Wallet79 gebruikt theorie van Nonaka (tacit en explicit knowledge) waarin informeel leren als socializen wordt gedefinieerd. Door het vaststellen van de trust score op basis van de deelname aan sociale netwerken wordt vastgesteld in hoeverre iemand open staan voor informeel leren.  
Aandacht voor EVC
Zodra er een internationale standaard en vastlegging is voor EVC als beschrijving van skliss, kan deze worden toegevoegd. Wallet79 gebruikt nu drie delen: 1. Gecertificeerde kennis, 2. Skills die zelf gekozen worden inclusief niveau, 3. Ervaring op basis van werkgeversinformatie
Randvoorwaarden (kosten, privacy, monitoring/evaluatie, begeleiding, succesfactoren) 
Kosten individu:
Gratis
Kosten Organisatie(s):
Betaalt bij opvragen gegevens match op vacature  

Toelichting:
De app is gratis; in de app worden scores waaronder matching score bepaald. Indien organisatie (vacature of opleiding) over gaat tot het opvragen van persoonlijke informatie wordt er een factuur gestuurd naar de organisatie.
Privacy en rechten:
Data (portfolio) decentraal opgeslagen in telefoon.
Contracten en transacties (wijzigingen in kapitaal bijvoorbeeld nieuw certificaat) opgeslagen in centrale blockchain versleuteld met persoonlijke sleutel (dit om bij verlies van telefoon, portfolio automatisch van 0-punt op te kunnen bouwen)
Eigendom van het paspoort:
Gebruiker is eigenaar van diens eigen gegevens.
Monitoring of evaluatie:
Geen
Kritische succesvoorwaarden.
Voldoende vacatures en opleidingen;
Acceptatie door individuen
Begeleiding door professionals (ja/nee, hoe?):
Nee
Draagvlak
Gericht op jongeren en recruitment bureaus om koppeling met arbeidsmarkt te kunnen leggen.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 6-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over Wallet79 neemt u contact op met Wallet79 via www.wallet79.com en/of de hierboven genoemde contactpersoon.